ยินดีต้อนรับสู่ บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ เอ็มแคช M-CASH

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร NEW M CASH

บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ M CASH บัตรที่ทำให้คุณสามารถซื้อ บัตรชมภาพยนตร์ สินค้า และ บริการ ในเครือเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้สะดวกรวดเร็ว โดยการซื้อผ่านตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ และการซื้อผ่านระบบ Online (สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านเวปไซต์เท่านั้น*)

 • บัตรนี้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่มีการเติมมูลค่าเงินลงบนบัตรครั้งแรก
 • ลูกค้าสามารถซื้อบัตรและเติมเงินลงบนบัตร ที่จุดบริการ ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ณ สาขาที่เปิดให้บริการ
 • บัตรนี้ใช้ชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ ขนม และ เครื่องดื่ม ได้ที่พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวีทุกสาขา ที่มีระบบการขายบัตรชมภาพยนตร์ผ่านตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ, จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ (Box Office) และจุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Concession)
 • เพื่อยืนยันสถานะเจ้าของบัตร เป็นการรักษาสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบัตร และ ใช้ชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ในระบบออนไลน์โปรดลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูลในระบบที่ www.majorcineplex.com
 • วิธีการตรวจสอบเงินคงเหลือในบัตร สามารถเช็คยอดเงินคงเหลือในบัตรได้ที่ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ และ ทางเวปไซต์ได้ที่ www.majorcineplex.com
 • ไม่ควรเจาะหรือทำบัตรหักงอ ชำรุด หรือถูกขีดข่วน ไม่ควรวางบัตรไว้ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิร้อนจัด ความชื้นสูงหรือมีคลื่นแม่เหล็กสูง
 • บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตร หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Movie Line โทร 0 2515 5555

ระเบียบและเงื่อนไขของบัตร เงินสด M CASH

 • คำนิยาม คำที่ปรากฏในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หากมิได้แสดงความหมายเป็นอย่างอื่นให้มีความหมายดังต่อไปนี้บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง บัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ออกให้แก่ผู้บริโภค เพื่อใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดแทนการชำระด้วยเงินสดและมูลค่าเงินที่ชำระล่วงหน้าถูกบันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) คือบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ที่ขึ้นทะเบียนกับธนาคารแห่งประเทศไทยบัตร M CASH (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัตร”) หมายถึง บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยบริษัทเอง เพื่อให้ความสะดวกกับผู้ถือบัตรในการชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือค่าอื่นใดแทนการชำระด้วยเงินสด ณ จุดให้บริการตามที่บริษัทฯ กำหนดผู้ถือบัตร หมายถึง ผู้ใช้บริการบัตร M CASH โดยมีการครอบครองโดยสุจริต ทั้งระบุชื่อผู้ใช้บริการผ่านการลงทะเบียน Online และไม่ระบุชื่อจุดให้บริการ หมายถึง สถานที่ ห้างร้าน หรือจุดให้บริการอื่นใดที่มีข้อตกลงร่วมกันกับบริษัทฯ ในการกำหนดให้เป็นจุดรับสินค้า/บริการ และ/หรือเป็นจุดให้บริการเติมมูลค่าเงินลงในบัตร
 • บัตร M CASH นี้ออกโดยบริษัทฯ ภายใต้ระเบียบและเงื่อนไขของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู้ออกบัตรและผู้ถือบัตรทุกคน
 • การชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ
  3.1 ผู้ถือบัตรต้องใช้บัตรชำระค่า สินค้า/บริการ ณ จุดให้บริการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
  3.2 มูลค่าเงินในบัตรจะลดลงโดยอัตโนมัติตามราคา สินค้า/บริการที่ใช้จ่ายไป
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบัตร
  4.1 ลูกค้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปิดใช้บัตรเป็นเงินจำนวน 20 บาท
  4.2 กรณีการเปิดบัตรและเติมเงินลงบนบัตรในครั้งแรกลูกค้าต้องเติมเงินขั้นต่ำเป็นเงินจำนวน 10 บาท
 • การเติมมูลค่าเงิน
  5.1 ผู้ถือบัตรสามารถเติมมูลค่าเงินในบัตรโดยชำระเป็นเงินสด และ/หรือบัตรเครดิตได้ตามจุดให้บริการ ณ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา
  5.2 ผู้ถือบัตรสามารถเติมเงินขั้นต่ำ 10 บาท ต่อการเติมเงินแต่ละครั้ง ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท และเฉพาะสาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์ ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท
  5.3ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการเติมมูลค่าเงินในบัตรโดยเทียบกับหลักฐานการเติมเงิน
  5.4 วงเงินสูงสุดในบัตร จำนวนเงินสูงสุดในบัตร ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องไม่เกินกว่า30,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินสูงสุดที่บริษัทฯ กำหนดต่อบัตรหนึ่งใบ
 • อายุการใช้งานของบัตร
  6.1 บัตรจะมีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่มีการเติมเงินลงบนบัตร ครั้งแรก ณ จุดให้บริการของบริษัทฯ สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้แล้วและบัตรใกล้หมดอายุ ทางบริษัทฯ จะทำการส่งจดหมายอีเล็กทรอนิคส์ แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 1 เดือนก่อนวันหมดอายุของบัตรเพื่อ แจ้งให้ลูกค้านำบัตรมาเปลี่ยน ทั้งนี้การออกบัตรใหม่ลูกค้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรใหม่ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ตามข้อ 4 และการโอนมูลค่าเงินในบัตรจะปฏิบัติตามข้อ 9
  6.2 กรณีบัตรหมดอายุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน และ/หรือโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรเก่าไปยังบัตรใหม่ในทุกกรณี
  6.3 มูลค่าคงเหลือในบัตรไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือมูลค่าอื่นใดได้เมื่อบัตรหมดอายุ
 • กรณีบัตรชำรุด
  7.1 กรณีบัตรชำรุดที่ไม่สามารถใช้ได้ในตั้งแต่ครั้งแรก ณ จุดขายผู้ถือบัตรสามารถขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ทันที
  7.2 กรณีบัตรชำรุดอันเกิดจากการใช้งาน หากลูกค้าได้มีการลงทะเบียนไว้ในระบบ สามารถออกบัตรใหม่ได้ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ณ จุดให้บริการ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาที่มีการบริการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ ผ่านตู้อัตโนมัติ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการเพื่อทำตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • กรณีบัตรสูญหาย เนื่องจากบัตรเงินสดเปรียบเสมือนเงินสดของผู้ถือบัตร หากบัตรถูกขโมยหรือสูญหายรวมถึงการกระทำทุจริตใดๆต่อบัตรที่สูญหายทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบมูลค่าเงินในบัตรซึ่งไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้หากลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้แล้ว สามารถแจ้งโอนมูลค่าเงินในบัตรมายังบัตรอื่น และ/หรือบัตรใหม่โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการเพื่อทำตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • การโอนเงินจากบัตร
  9.1 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการให้บริการโอนข้อมูล และจำนวนเงิน จากบัตรเก่าที่ชำรุดไปยังบัตรอื่น และ/หรือบัตรใหม่มากกว่า 1 ใบโดยการโอนข้อมูลจะกระทำได้ต่อเมื่อบัตรอื่น และ/หรือบัตรใหม่ ได้ลงทะเบียนความเป็นเจ้าของเดียวกันกับบัตรเก่าที่ชำรุดเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
  9.2การขอโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตร สามารถทำได้ในกรณีที่บัตรใกล้หมดอายุ และ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย โดยเจ้าของบัตรจะต้องมีการลงทะเบียนไว้เท่านั้น
  9.3 บริษัทฯ จะทำการโอนมูลค่าเงินที่คงเหลือของบัตรเก่าไปยังบัตรอื่น และ/หรือบัตรใหม่เท่ากับจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
 • บัตรนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรเป็นเงินสด สำหรับกรณีบัตรหมดอายุ ชำรุด สูญหาย หรือผู้ถือบัตรประสงค์จะยกเลิกการใช้บัตร ในทุกกรณี
 • การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขในข้อตกลง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม เงื่อนไขการใช้บัตรข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมดโดยการแก้ไขจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือช่องทางอื่นใดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

วิธีการลงทะเบียน และการใช้บัตร NEW M CASH ผ่านระบบออนไลน์

วิธีการลงทะเบียนบัตร New M-Cash (M-Cash 2013)

 • เข้า Website www.majorcineplex.com เพื่อลงทะเบียนบัตร
 • เลือกที่ Tab M-Generation
 • เข้าสู่หน้าลงทะเบียนสมาชิก เลือก “ลงทะเบียน” บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบจะถาม ว่าเป็นสมาชิก M-Gen หรือไม่ / หากเลือก “เป็นสมาชิก ก็ให้ใส่ user / password เพื่อ login และดึงข้อมูลส่วนตัว
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว (หาก Login ด้วย M-Gen ระบบจะดึงข้อมูลรายละเอียดของสมาชิกใส่ให้อัตโนมัติ) และ ยืนยัน ยอมรับเงื่อนไข

 • Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ
 • เลือกไปที่ Tab M CASH บันทึกรายละเอียดบัตร M-Cash
 • ใส่หมายเลขบัตร 16 หลัก และ หมายเลข Register Code (แถบขูดหลังบัตร) แล้วกด เพิ่มบัตร

  ** หากใส่หมายเลขบัตรไม่ถูกต้อง หรือ Register No. ไม่ถูกต้อง ระบบจะไม่สามารถทำรายการได้
 • เมื่อใส่หมายเลขบัตร M-Cash และ Reg No. ถูกต้อง ระบบให้ตั้งรหัสใหม่ (6หลัก) พร้อม ให้ใส่ CAPTCHA เพื่อยืนยันตัวตน

 • เมื่อบันทึกบัตรเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกที่หมายเลขบัตรเพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด ของบัตร M-Cash ได้

วิธีการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ด้วย New M-Cash (M-Cash 2013) ผ่าน www.majorcineplex.com

 • เลือกสาขา | โรงภาพยนตร์ | ภาพยนตร์ | รอบฉาย
 • เลือกประเภทที่นั่ง | จำนวนที่นั่ง | เลือกที่นั่ง และ เลือก Function “ซื้อตั๋ว”

 • กรอก E-Mail และเบอร์ โทรศัพท์ และเลือก “ซื้อตั๋วด้วย NEW M CASH” แล้ว ใส่หมายเลขบัตร และ ONLINE CODE ที่ลูกค้าตั้งขึ้นเอง 6 หลัก

 • ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลบัตร และ การทำรายการ แล้ว “กดทำรายการต่อ”

 • เมื่อทำรายการเสร็จสิ้น ได้รับ Code เพื่อรับบัตรที่ Box office หรือ เครื่องจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ

Q & A สำหรับการใช้งานบัตร M Cash ผ่าน WEB MAJOR

วิธีการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ด้วย New M-Cash (M-Cash 2013) ผ่าน www.majorcineplex.com

 • Q: หากลูกค้าลืม E Mail ที่ตั้งไว้ (ทั้งลูกค้าที่เป็น M Gen และไม่ได้เป็นM Gen) จะดำเนินการอย่างไร
  A: ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์มาทาง Movie Line 025155555 เพื่อให้ทางMovie Line ทำการตรวจสอบและแจ้ง E Mail ที่ลูกค้าทำการกรอกพร้อมทั้งส่ง Recent Password เข้าไปยังเมลล์ของลูกค้า
 • Q: หากลูกค้าลืม Password ที่ตั้งไว้ (ทั้งลูกค้าที่เป็น M Gen และไม่ได้เป็น M Gen) จะดำเนินการอย่างไร
  A: ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์มาทาง Movie Line 025155555 เพื่อให้ทางMovie Line ทำการ Re Sent Password ส่ง Password เข้าไปยังเมลล์ของลูกค้า
 • Q: ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตร M Cash หลายใบ สามารถลงทะเบียนได้หมดทุกใบหรือไม่
  A: สามารถลงทะเบียนได้ไม่จำกัดจำนวนใบ
 • Q: แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าบัตรที่ลูกค้าถืออยู่มีการลงทะเบียนไปแล้วหรือไม่
  A: ลูกค้าสามารถเช็คได้จากหน้ารายละเอียดของ M Cash โดยเช็คจากList Card No. ที่เคยมีการลงทะเบียนไปแล้ว
 • Q: หากลูกค้าต้องการแก้ไขข้อมูล หรือแก้ไข Password จะต้องดำเนินการอย่างไร
  A: ลูกค้าสามารถทำรายการได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าที่หน้าของข้อมูลสมาชิก แล้วให้กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน >> กดที่ปุ่มแก้ไขรหัสผ่าน ตามรูปภาพด้านล่าง
 • Q: หากเกิดกรณีที่ลูกค้ามีการถูกตัดเงินในบัตรเกิดขึ้น แล้วไม่ได้รับรหัสเหมือนบัตรเครดิตจะต้องดำเนินการอย่างไร
  A: ให้พนักงานรับเรื่องลูกค้าและขอหมายเลข บัตร M Cash พร้อมทั้งขอ E Mail ที่ลูกค้าทำรายการแล้วให้ส่งเรื่องมายัง Movie Line ซึ่ง Process นั้นหากลูกค้ามีการถูกตัดเงินจริงจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินประมาณ 7 วันทำการ แต่หากทาง Movie Line ทำการตรวจสอบแล้วลูกค้าไม่ได้มีการถูกตัดเงินแต่อย่างใด ก็ให้ลูกค้าทำรานการใหม่ที่ตู้หรือหน้าเคาน์เตอร์ได้เลย
 • Q: บัตร M Cash ที่ลูกค้าทำการลงทะเบียนแล้ว แล้วทำบัตรหาย ต้องทำอย่างไร
  A: ให้ลูกค้ามาติดต่อหน้าเคาน์เตอร์เพื่อทำการกรอกเอกสารที่ทางส่วนกลางส่งให้พร้อมแนบบัตรประชาชนแล้วส่งเรื่องมายังส่วนกลาง เพื่อทำการออกบัตรใหม่ให้ โดยที่ลูกค้าต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับออกบัตรใหม่ 20/10 บาท

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram